مصوبات مجمع

صورت جلسه مجمع عمومی

1387/09/03


فایل الحاقی: sorat

  پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 21/08/1387جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان زرین رفسنجان (سهامی خاص)ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 03/09/1387 با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی بشرح لیست پیوست در دفتر تهران واقع در خیابان دکتر فاطمی غربی ، سین دخت شمالی، پلاک 67 ، طبقه دوم تشکیل گردید .

در اجرای مفاد ماده 101 قانون تجارت در خصوص انتخاب اعضاء هیئت رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد و در نتیجه آقای علی بحشایش ( رئیس هیئت مدیره) بعنوان رئیس مجمع و آقایان مسعود هاشمی و جلال صفارزاده بعنوان ناظرین  و آقای محمود موذن چی  به سمت منشی مجمع انتخاب گردیدند .

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع، گزارش بازرس قانونی و هیئت مدیره مبنی بر ضرورت افزایش سرمایه قرائت گردید و مجمع پس از بحث و بررسی و مذاکره پیرامون افزایش سرمایه با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 150.000.000.000 ریال به مبلغ 200.000.000.000 ریال منقسم به 2.000.000 سهم با نام یکصد هزار ریالی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و از طریق صدور سهام جدید موافقت و مقرر گردید هیئت مدیره براساس مفاد قانون تجارت در این خصوص اقدام نماید .                                                                      

مقرر گردید چنانچه برخی از سهامداران نسبت به استفاده از حق تقدم خود در موعد قانونی کلا" یا جزا" استنکاف نمایند ، هیئت مدیره اقدامات قانونی لازم را جهت انتقال حق تقدم اینگونه سهامداران به سایر سهامداران به نسبت سهام قبلی طی مدت 30 روز اقدام و یا به همان میزانی که بابت حق تقدم بحساب شرکت پرداخت گردیده است،افزایش سرمایه را به ثبت برساند وماده 4 اساسنامه شرکت را اصلاح نماید .

مجمع به اتفاق آراء به آقای محمود موذن چی مدیرعامل شرکت نمایندگی و اختیار و وکالت با حق توکیل به غیر داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به  ثبت صورتجلسه اقدام و ذیل دفاتر را امضاء نماید .

صفحه 1 از 1